Wednesday, November 5, 2008

Election night


Obama-cheering drunken shenanigans. Classy.

No comments: